De kop va Joëhannes den Deuhper op een sjoëhtel

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De kop va Joëhannes den Deuhper

op een sjoëhtel. (Mahrk. 06, 14-29)

   14 Oohch kuëning Hiëroëdes

hoëhrt van hèùm,

want ziene naam woar bekènd woëhre

en ze zagte: Joëhannes den Deuhper

is van de doë opgesjtahnge en doaróm

wèhrke diej wóhnjerkrachten ihn hèùm.

15 Ahngere zagte: ’t Is Elias,

en wèèr ahngere zagte:

Ene profiët, wiej eehne van de profiëte.

16 Wiej Hiëroëdes dat gehoëhrd haw,

zag hèèh: Dèè wat ich de kop

hùb loaten aahfhowwe, Joëhannes,

dèè is opgesjtahnge.

   17 Want hèèh, Hiëroëdes,

haw ter d’r-op oehtgesjik óm Joëhannes

op te pakken en hèùm geboeid

in de gevahngenis te sjmiehte

vawèège Hiëroëdieja,

de vrow va zie broar Philippus,

ómdat hèèh zich hèùr getrowd haw.

18 Want Joëhannes

 haw tèèngen Hiëroëdes gezag:

Giër moog

de vrow van uër browwer neet hùbbe.

19 Dus haahtde Hiëroëdieja hèùm

en wol hèùm doëd maahke,

mê dat kós ze neeht,

20 want Hiëroëdes

haw óntzag vuër Joëhannes, ómdat hèè wos,

dat dat ene richvèèrdige

en hèhlge mahn woar

en hèè besjermden hèùm.

En went hèè noa hèùm geloehsterd haw,

wos hèè zich geehne road miëh,

en toch loehsterde hèè gèèr noa hèùm.

21 Mê ee good gelèèhg keem vuër hèùr

op den daahg, dat Hiëroëdes

op ziene verjoardaahg enen dienee hólj

vuër zien topfunksjenaahrisse, de lèèhgertop

en de notaahbele va Galielèjja.

22 Want wiej de dochter van diej Hiëroëdieja

noa bènne woar kóhmmen en dahnsde,

geveel diej Hiëroëdes

en diej biehj hèùm zoohten te èèhte.

Doew zag de kuëhning tèèngen ’t mèèdje:

Vroag mich mer wats te wihls,

en ich zal ’t dich gèèhve.

23 En hèè zjwoëhr hèùr mit vèùl noadrùk:

Wats te mich ooch vriëgs,

ich zal ’t dich gèèhve,

zellefs de hèllef va mie kuëhninkriehk.

24 Doew góng ze weg

en zag tèèngen hèùr moëhder:

Wat zahl ich mich vroage? En diej zag:

De kop va Joëhannes den Deuhper.

25 En d’rek sjpowde ze zich noa de kuëhning

en zag wat ze zich wuhnsjde:

Ich wihl, dat ger mich noehw d’rek

op een sjoëhtel

de kop va Joëhannes den Deuhper gef.

26 Doew woëhrt de kuëhning deep bedreuf,

mê vawèège den eehd ehn vawèège diejgenige

diej mit aahzoohte,

wol hèè ‘t hèùr neet weehgere.

27 En d’rek sjikde de kuëhning

ene soldoat van de wach eweg

mit de opdrach de kop va Joëhannes te hoahle.

En dèè góng eweg

en sjloog hèùm de kop aahf in de gevahngenis,

28 en brach ziene kop op een sjoëhtel

en geef diej aan ’t mèèdje

en ’t mèèdje geef ze aan hèùr moëhder.

29 Wiej zien liërlinge dat gehoëhrd hahwwe,

keehme ze zie liehk eweg hoahle

en lagten ’t in ee graahf.