De sjiëpisj en den èhngel

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De sjiëpisj en den èhngel.

   08 En doa woahren oohch sjiëpisj

in diej zellefde sjtriëhk;

diej loohgen ‘t sjnachs i gevehldj

en hóhlje de wach

biej den trob sjèùp van huhnne.

09 En enen èhngel dès Hiëre

keem biehj hun sjtoahn

en de hiërlikheehd van den Hiër

ómsjtroalde huhn,

en ze woërte bang mit groëten angs.

10 En den èhngel zag tèèngen huhn:

Zeet neet bang, want kik,

ich brèng uch good nuejts,

een groëte bliejdsjap,

diej uëver gahns ‘t vohllik zal kóhmme,

11 want huej is uch in de sjtad van David

de redder geboahre,

dèè de Christus, de Messias, is, den Hiër.

12 En dit zahl vuër uch ’t teehke zihnne:

Ger zult ee kiendje vèhnge mit wèhnjelen óm

en ligkend in een krub.

13 En op eehmoahl woar biej den èhngel

ee gahns groët lèèhger oet den hiëhmel,

dat God priëhs en zag:

          14 Iër vuër God

          gahns hoëg in den hiëhmel

          en op de welt vrèj ónger de luej

          diej ‘t good meehne.

   15 En wiej de èhngele va biej dehn vandan

noa den hiëhmel woare gegahnge,

gebuëhrden ‘t, dat de sjiëpisj

tèèngen eeh zagte:

Kómp, da góhnt ver noa Betlehem

en kiehk ver wat dat is,

wat doa gebuëhrd is

en wat den Hiër ós bekènd hèèt gemak.

16 En ze sjpowde zich ter hèèhr

en vóhnge Maria en Joëzef en ’t kiendje,

dat in de krub loog.

17 En wiej ze dat geziëhn hawwe,

makde ze de wuërd bekènd,

diej hun uëver dat kèhndj

gezag woare woëhre.

18 En alle luej diej dat hoëhrte,

wóhnjerde zich uëver wat hun

doër de sjiëpisj vertèld woëhrt.

19 En Maria bewaahrde diej wuërd

allenej in hèùr hart en dach doa-uëver noa.

20 En de sjiëpisj góngen truk,

God verhiërlikend en priehzend

vuër ahl wat ze hawwe gehuërd en geziëh,

krek wiej ’t hun gezag woar woëhre.