Gef giëhr huhn te èèhte

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gef giëhr huhn te èèhte. (Mahrkus, 30-44)

   30 En de apostele keme biejeeh

biej Jezus en vertèlden hèùm

ahl wat ze gedoahn

en óngerwiëhzen hahwwe.

31 En hèè zag tèèngen huhn alleen:

Kómp giëhr mit noa een verloate plek

en ras uch ee bietsjken oeht.

Want doa woar ‘t zó goahn

en kóhmme va vèùl luej,

dat ze nag neet èns de kahns kreehgen

óm te èèhte.

32 En ziehj alleen

góhngen mit ‘t sjiëhp noa een verloate plek.

   33 Mê doa woahren ter vèùl,

diej hun eweg hawwe zië goahn

en woste woëhèèhr. En te voot

sjtroomde ze vanoet alle sjtèè doa biejeehn

en woahre nog vuëhr huhn doah.

34 En wiej hèè van ’t sjiëhp aahfgóng,

zoog hèè een groëte massa luej

en hèè kreeg mitliehje mit huhn,

ómdat ze wiej sjèùp oane sjiëper woahre,

en hèè begós hun vèùl zaahkes te óngerrichte.

35 En wiej ’t al laaht woar woëhre,

keme zien liërlinge biehj hèùm en zagte:

Dit is een verloate plek en ’t is al laaht.

36 Sjikt hun eweg, dat ze noa de hèùf

en de dùhrper in den ómtrek góhnt

en zich get te èèhte gehjje.

37 Mê Jezus zag huhn i zien ahntjwoëhrd:

Gef giëhr huhn te èèhte.

Doew zagte ze tèèngen hèùm:

Zuhl ver da vuër twië hóhnderd denaahriej

broëd goa gehjjen en huhn te èèhte gèèhve?

38 En hèèh zag tèèngen huhn:

Wiejvèùl broër hùb der? Goat ens kiehke.

En wiej ze dat te weehte woare kóhmme,

zagte ze: Viehf, en twië vùsje.

39 En doew zag hèè tèèngen huhn,

dat ze zich allenej trobsgewîes

in ’t greun graahs moze goa zètte.

40 En ze góhnge zich zètten in trobbe

van hóhnderd en trobbe va fiehftig.

41 En wiej hèè de vîef broër

en de twië vùsje genóhmmen haw,

kiëhk hèè ómhoëg noa den hiëhmel,

zèèhngende en brook de broër

en geef ze aa zien liërlinge

óm ze de luej vuëhr te zètte,

en oohch de twië vùsje

verdeelden hèè ónger allenej.

42 En allenej oohte ze en kreehge genóg,

43 en ze rapde de oahrte biejeehn:

Twellef mahnjele vohlle,

oohch wat uëhver woar van de vùsje.

44 Vîef doehzend mahn woahren ‘t,

diej van de broër geèèhten hahwwe.