Hèè is verriëhze

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hèè is verriëhze! (Matt. 28, 01-10)

28 01 En laaht in de nach noa de sabbat,

wiej ‘t leech begós te wèèhre

op den iësjten daahg van de wèèhk,

keme Maria Magdaliëna en de ahnger Maria

noa ‘t graahf kiehke.

02 En zeet:

Doa keem een groëte èèhrdsjùdding,

want enen èhngel van den Hiër

keem vanoet den hiëhmel ómliëg,

góng de sjteehn eweg rolle

en góng zich doa-op zètte.

03 En zienen aahblik woar wiej de bliksem,

en zien klèhjjer woare wit wiej sjnië.

04 En de bewaahkisj

bibberde van angs vuër hèùm

en ze woërte wiej liehke.

05 Mê den èhngel neem ‘t woëhrd

en zag tèènge de vroluej:

Giëhr hoof neet bang te zihnne,

want ich weeht,

dat giëhr Jezus, de gekrutsigde,

zeet ent zeuke.

06 Kómp, da zeet ger de plaatsj,

woë hèè gelèèhgen hèèt.

07 En goat gaw aa zien liërlinge vertèlle,

dat hèè verriëhzen is oet de doë.

En zeet, hèè geeht uch vuëhr noa Galielèjja;

doah zult ger hèùm ziëh.

Zeet, ich hùb ‘t uch gezag.

08 En gaw gónge ze weg biej ‘t graahf,

en bang, mê oohch mit groëte bliejdsjap,

rende ze weg óm ‘t aa zien liërlinge te vertèlle.

09 En zeet, Jezus keem hun tèèhngen en zag:

Gowwen daahg.

Wiej ziej korter biehj woare kóhmme,

knèjde ze vuër hèùm nèèr

en pakden hèùm biej de veut vas.

10 Doew zag Jezus tèèngen huhn:

Zeet neet bang. Goat aa mien brùjjisj vertèlle,

dat ze noa Galielèjja góhnt,

en doa zulle ze mich ziëhn.