Ieëste hulp bie 't spraeke

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

(deze pagina is in 't Remunsj)

REMUNJS LERE SJPRAEKE

Ein sjtök cursus veur ederein dae 't Remunjs, de centraal taal in Midde-Limburg, wilt lere sjpraeke. De cursus is bedoeld veur miense die 't Nederlands beheerse 't Teiken ~ (de inkel tilde) guf aan det de lettergreep sjleiptoon mót höbbe. 't Teiken \ (backslash) guf aan det de lettergreep sjtoottoon mót höbbe. In cursusse wurt uch oetgelag waat det inhèlt. Good loestere nao de Remunjenere hulp ouch al. Woróm Remunjs en gein anger Limburgs? 't Remunjs is toevallig 'n dialek wo-in al e sjtök cursus besjteit.

Algemene zinnen A~lgemei\n zi\nne

Tot uw dienst Gae\r gedao~n (=graag gedaan) Dat is een vergissing Det is 'n vergissing Dat is niet goed Det is nee\t goo\d Dat is niet waar Det is nee\t wao~r Dat is niet toegestaan Det moo\g nee\t Dat is niet mogelijk Det is neet meu\gelik Dat is verboden Det is verbao~je Dat doet me veel plezier Det dui~t mich väö\l plezeer/deu\g Dat is uitstekend Det is oe~tsjtaekend Gaat u zitten! Zit uch! Ga zitten! Zit dich! Geen dank! Nieks te da~nke! Goedemorgen Go\jemo~rge Goedemiddag Go\jemi\ddaa~g Goedenavond Go\jenao~vend Goede reis Goo\j rei\s Goededag Go\je(n)daa~g Het is jammer! Det is jao\mer! Het hindert niet! Det guf nieks! Det maa~k nieks! Det maa~k nieks oe~t! Het spijt me Det sjpiet mich Hoe gaat het? Wie\ geit 't? Goed, dank u Goo\d, da~nke Ik bedoel Ich mei\n / bedoe\l Ik begrijp het niet Ich begrie~p/versjtao\n 't nee~t Ik ben een Hollander Ich bö\n 'nen Ho\lle\njer Ik ben een Hollandse Ich bö\n 'n Ho\lla\ndse Ik ben moe Ich bö\n meu\g Ik ben van plan Ich bö\n va~n pla\n Ik ga naar bed Ich gao\n nao\ bèd Ik geloof van niet Ich glui\f 't/va\n nee~t Ik heb dorst Ich höb dórs Ik heb geen tijd Ich höb gei~ne tie~d Ik heb haast Ich mót mich sjpo\je Ik heb honger Ich höb hó\nger Ik heb slaap Ich höb sjlao\p Ik heb vergeten ... Ich bö\n vergae~te ... Ik vergis me Ich vergae~t/verdoo\n mich Ik weet het niet Ich wei~t 't nee~t Ik wil eten Ich zó\l gae\r ae~te Ik wil drinken Ich zó\l gae\r dri~nke Ik zou graag wat uitrusten Ich zó\l gae\r get oe~tröste Ik versta u niet Ich versjtao\n uch nee~t Ik ben klaar Ich bö\n klao\r Spreekt u langzaam Sjprae~k esteblee\f la~ngsaa\m Stoor ik u? Sjteu\r ich (uch)? U hebt gelijk Gee~r höb gelie~k U hebt ongelijk Gee~r höb 't mis

 Gee~r zee\t mis 

Waarmee kan ik u van dienst zijn? Waa~t ka~n ich veu~r uch doo~n? Wat kan ik u aanbieden? Wo~mit ka~n ich uch e plezee\r doo~n? Waar woont u? Wo~ woo~nt gee~r (ei~gelik)? Wat wilt u drinken? Waa~t wi~lt g'r gae\r dri~nke?

Aardrijkskunde Aa~rdrijksku\nde

Noorden Noo~rde Zuiden Zu\je Oosten Oo\ste Westen Weste Ik ben een Nederlander Ich bö\n 'ne Ne~derle\njer Ik ben geen Limburger Ich bö\n gei~ne Li~mbu~rger Ik ben een Brabander Ich bö\n 'ne Brao\be\njer Ik ben een Hollander Ich bö\n 'nen Ho\lle\njer België 't Be\lsj Duitsland 't Pru~ses / Dui\tsla~ndj Frankrijk Fra~nkrie~k Engeland I\ngela~ndj Italië Ita~lië Luxemburg Luuksembu~rg Noorwegen Noo~rwe~ge Oostenrijk Oo\sterie~k Polen Po\le Rusland Rusla~ndj Spanje Sjpaa~nje De Verenigde Staten A~me~rika\ Zweden Zjwe~de Zwitserland Zjwitserla~ndj

De dagen van de week De daa\g va~n de wae~k

Maandag Mao\ndaa~g Dinsdag Di~nsdaa~g Woensdag Goo\nsdaa~g / Woo\nsdaa~g Donderdag Dó~nderdaa~g Vrijdag Vrie~daa~g Zaterdag Zao\terdaa~g Zondag Zó~ndaa~g

De datum D'n da\tem

Januari Ja\nuwa~ri Februari Fe\brua~ri Maart Mee\rt April Apri~l Mei Mei~ Juni Juni Juli Juli Augustus Au\gustus September Septe\mber Oktober Okto\ber November Nove\mber December Dece\mber De hoeveelste is het vandaag? De wie\väö\lste is 't va~ndaa\g? De 15e januari De vieftee\nde ja\nua~ri Vandaag Va~ndaa\g Vanmorgen Va~nmo~rge Vanavond Va~nao~vend Morgen Mo~rge Morgenvroeg Mo~rgevreu\g Morgenavond Mo~rge(n)ao~vend Overmorgen Eu~vermo~rge Eergisteren Ee\rgiester Gisteren Giester A.s. maandag Kó\mmende mao\ndaa~g A.s. week Kó\mmende / vo~lgende wae~k Verleden maandag e mao\ndaa~g Verleden week Veu~rige wae~k Verleden jaar Veu~rig jao\r Gisteravond Giesterao~vend Gistermiddag Giestermi\ddaa~g Gistermogen Giestermo~rge De hele dag De ga~nse daa~g Over veertien dagen Eu~ver vee\rtee\n daa\g Een week 'n Wae~k Tegenwoordig Tae~geswao~rdig / op va~ndaa\g In de toekomst Achterei~n In het verleden Veu~rhae~r De volgende week Die\ a\nger wae~k De volgende maand De vo~lgende mao\ndj Het volgend jaar 't Vo~lgend jao\r Wanneer bent u geboren? Wa\nnee\r zee\t gee~r gebao~re? Hoe oud bent u? Wie\ aa~d zee\t gee~r? Ik ben 30 jaar oud Ich bö\n de~rtig (jao\r)

Feesten Fee\ste

Nieuwjaar Nu~jao\r (klemtoon op -jao\r) Oudejaarsavond Aa~djao\rsao~vend Gelukkig Nieuwjaar Za\lig Nujao\r (klemtoon op -jao\r) Feestdagen Fee\sdaa\g Goede Vrijdag Go\je Vrie~daa~g Pasen Pao\se Op Paasdag Mit Pao\se Hemelvaartsdag Se\re(n)he~melvaa~rt Pinksteren Pi~nkste Op Pinksteren Mit Pi~nkste Kerstmis Korsmes Verjaardag Verjäö\rdaa~g Naamsdag Naa\msdaa~g Gefeliciteerd met uw verjaardag / Pro~fisiat mit eu~re verjäördaa~g / naamsdag naa\msdaa~g Werkdagen Wè~rkdaa\g Vakantie Veka~nsie\

Getallen Geta\lle

Een Ei~n Twee Twee\ Drie Drie\ Vier Vee\r Vijf Vie~f Zes Zès Zeven Ze~ve Acht Ach Negen Ne~ge Tien Tee\n Elf è\lf Twaalf Twe\lf Dertien De~rtee\n Veertien Vee\rtee\n Vijftien Vieftee\n Twintig Twi~ntjig Dertig De~rtig Veertig Fee\rtig Vijftig Fieftig Zestig Sèstig Zeventig Se~vetig Tachtig Tachetig Negentig Ne~getig Honderd Hó\ngerd Duizend Doe~zjend Miljoen Mi\ljoe\n Eerste Ee\rste Tweede Twee~de Derde De~rde Vierde Vee~rde Vijfde Vie~fde Zesde Zè\sde Zevende Ze~vende Achtste Achste Negende Ne~gende Tiende Tee\nde Elfde è\lfde Twaalfde Twe\lfde Dertiende De~rtee\nde Veertiende Vee\rtee\nde Vijftiende Vieftee\nde Twintigste Twi~ntjigste Dertigste De~rtigste Veertigste Fee\rtigste Vijftigste Fieftigste Zestigste Sèstigste Zeventigste Se~vetigste Tachtigste Tachtetigste Negentigste Ne~getigste Honderdste Hó\ngerdste Duizendste Doe~zjendste Miljoenste Mi~ljoe\nste De laatste De letste De helft De hè\lf Een kwart E kwaa~rt Een derde E de\rde Een paar E paa~r Een aantal 'n Dei~l Een dozijn E dezie\n Een gros E gros Eén keer Ei~ne kee~r / ei~mao~l We zijn met ons vieren V'r zee~n mit vee\r ma~n