Adriaan Adriaensens

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Adriaensens (Adriaan), omstreeks 1530 te Antw. geb., trad in 1547 in de orde der Jezuïeten te Leuven en stierf aldaar 18 Oct. 1581.

Hij schreef. Eenen Gheestelijcken Berch alle menschen profijtelijck, int cort begrypende veel poincten claerlyck wtgheleyt, die in menigherley boecxkens verduystert beschreven staen, en doorgaens van godtvruchtighe herten qualijck verstaen, ende met schade sowel na lichaem als nae der zielen beoeffent worden, ghemaeckt by den Eerwaerdighen Heere ende Meester Adriaen Adriaens van Antwerpen, Priester der Societeyt Jesu, de tweede Editie, Leuven, 1568 en 1569; Dry suyverlijcke Tractaetkens, allen menschen gheestelycke ende weerlycke seer nut ende profytelyck, Leuven, 1567; Tghebet des Heeren, dwelck men ghemeynlijck noemt Den Pater noster, met zijnder verclaringhe, ghenomen wt die heylighe Schriftuere, ende Doctooren der heyligher Kercken, ghemaect by den Eerweerdighen Heere ende Meester Adriaen Adriaensens van Antwerpen, Leuven, 1567; Van des Cloostersen leven, oorspronck ende voortsganck, van over duysent jaren voor Christus gheboorte tot hedensdaechs toe, alsoo beschreven dat alle menschen profijtelijck can wesen, Leuven, 1570; Van d'Inspreken des Heeren, Inhoudende alderhande troostelijcke vaste leeringhen der discretien, soowel weerlycke als gheestelycke menschen, na ziele ende lichaem profytelyck, Leuven, 1570; Verscheyden gheestelijcke ende stichtelycke Tractaten, ghemaeckt door den Eerweerdigen Heere ende Meester Adriaen Adriaensz. van Antwerpen, Priester der Societeyt Jesu, D'eerste van Dinspreecken des Heeren, Psalm 81, Ick sal hooren wat die Heere Godt in my spreeckt want hy sal vreede spreecken, Leuven, 1570; Van Evangelische armoede, Leuven, 1571; Van Evangelische suyverheyt, Leuven, 1571; Van ghehoorsaemheyt ende hoe een ondersaet hem tot zijn overste ende een overste tot zijn ondersaet hebben sal, Leuven, 1571; Een suyverlyc Boecxken van der Biechten, hoe corte, salighe, volmaeckte biechten spreken sal, Leuven, 1573.