Bezel (document)

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sjpelling 2003 van ’t Beesels-Ruivers in ’t kort door Dorssers Joeën 1. Klinkers De klinkerteikens zien wie in 't Nederlands. 'n Paar aparte teikens zien:

 • de è: deze klinker kump veur in wäörd wie tès, vès, wèt, mès, bèd;
 • de ö: deze klinker kump veur in wäörd wie mök, pötje, dörp, Kölle, bölles;
 • de ó: deze klinker kump veur in wäörd wie hóndj, hón, móndj, sjtónk;
 • de ae: deze klinker kump veur in wäörd wie aete, maete, waers, laeve, kaetel;
 • de äö: deze klinker kump veur in wäörd wie wäörd, näöle, sjtäöker, väöl;
 • de ao: deze klinker kump veur in wäörd wie waord, paol, vastelaovend, raod.

Sjrief noeëts ee, oo, uu, aa as det vanoet 't Nederlands verkieërd is, dus: vader, moder, ule, laje, bloje, leje, ape. 2. Twieëklanke Veurbeelde van Beesels-Ruiverse wäörd bie mieërklanke: ieë twieë, zieë, fieës ‘twee, zee, feest’; oeë roeëd, boeën, knoeëje ‘rood, boon, knoeien’; uuë duuëske, duuëje, huuëre ‘doosje, dooien, horen’; aej traej, knaeje, baeje, gaeje ‘voetstap, kneden, bidden, wieden’; uuj luuj, kuuj, Truuj ‘mensen, koeien, Truus’; euj bleuj, (ich) greuj ‘bloei, (ik) groei’; äöj släöj, näöj ‘sloten, naden’; oej (ich) loej (de klokke) ‘(ik) luid (de klokken)’; ooj (oje) (ich) booj, (ich) trooj, (zie) troje ‘(ik) bood, (ik) trapte, (ze) trapten’; aoj (ich) braoj, (ich) raoj ‘ik braad, ik raad’; aaj (ich) vaaj, flaaj ‘(ik) vouw, vlaai’; eej (ich) leej, reej, deej ‘(ik) leed, reed, deed’; oew troew, moew ‘trouw, mouw’.

 • Kees in principe veur ou en neet veur au, behalve as 't Nederlands au haet (bv. houp, rouk; auto).
 • Kees in principe veur ei en neet veur ij, behalve as 't Nederlands ij haet (bv. ein, sjtein, leid; mijter).

3. Mitklinkers De mitklinkers zien wie in 't Nederlands. 'n Paar bezónjer gevalle zien:

 • de gk: dit teiken kump veur in wäörd wie rögke, ligke, zegke, sjoegkel;
 • de sj: dit teiken kump veur in wäörd wie sjaele, sjoester, sjoeën, sjnaps;
 • de zj: dit teiken kump veur in wäörd wie Zjwame, zjweite, zjwens, zjwiek.

De j waert in eine mitklinkergroep mer eine kieër gesjreve, op 't inj: blindj, windj, tandj, landj, kantj. 4. t of d op 't inj van wäörd As 't waord in 't Nederlands op 't inj 'n d haet, blief die in 't Beesels-Ruivers bewaard, ouch as die d door 'n j gevolg waert. Mer as 't Nederlands gen veurbeeld mit d is, den alzelaeve 'n t sjrieve, want die klink dao. Dus: hóndj, landj, tandj, bèd naeve kat, rat, wèt. 5. 't Kort wäördje se De ónbeklemtoeënde vorm van doe (dich) is se. Det is 'n waord. Sjrief det los van 't werkwaord. Dus: kieks se, kums se, paks se, as se kums. 6. Internationaal wäörd Internationaal wäörd waere in 't Beesels-Ruivers zoeë väöl meugelik in de internationaal sjpelling gesjreve, dus: telefoon, televisie, diskette, computer, chatte.