Broehlef i Kana: Doët wat hèèh uch zèèt

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Broehlef i Kana: Doët wat hèèh uch zèèt.

(Joëh. 02, 01-11)

02 01 En op den driejden daahg

woar een broehlef i Kana i Galielèjja,

en oohch de moëhder va Jezus woar doah.

02 Genuëd op de broehlef

woaren oohch Jezus en zien liërlinge.

03 En wiej de wiehn op woar,

zag de moëhder va Jezus tèèngen hèùm:

Ze hùbbe gene wiehn miëh.

04 Doew zag Jezus tèèngen hèùr:

Wat hùb ich mit uch te maahke, vrow Mien oër is nog neet kóhmme.

05 Zie moëhder zag tèèngen de bedeendes:

Doët, wat hèèh uch zèèt.

06 Noew sjtihngen doa

zùs sjteehne waahterkroehke

volges ‘t renigingsgebroehk van de Juede;

i sommige gónge tachetig,

in ahngere hónderd twihntig liehter.

07 Jezus zag tèèngen huhn:

Vùlt diej waahterkroehke mit waahter.

En ze vùlde ze bis boahvenaah.

08 Doew zag hèè huhn:

Sjùp noehw get t’r-oeht

en brènk dat noa de sèèremohniejmeehster.

En dat dèhjje ze.

09 En wiej de sèèremohniejmeehster

’t waahter, dat wiehn woar woëhre,

gekoard haw (hèè wos neet

woë dèè vandan keem,

mê de bedeendes,

diej ‘t waahter gesjùp hahwwe, wosten ’t),

reep de sèèremohniejmeehster de broehdegóm

10 en zag tèèngen hèùm:

Jiëhdereeh sjùd iësj de gowwe wiehn,

en went ze good gedróhnken hùbbe,

de sjlechtere. Mê giëhr hùb de gowwe wiehn

bis noehw bewaahrd.

   11 Dit, ‘t iësjte va zien teehkene,

hèèt Jezus gedoahn i Kana i Galielèjja

en hèè hèèt zien hiërlikheehd loate ziëh.

En zien liërlinge gelofden in hèùm.