De riehke mahn en den erme mahn Laahzarus

Van Wikibrónne
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De riehke mahn en den erme mahn Laahzarus. (Luekas, 19-31)

   19 Doa woar ens ene riehke mahn,

en dèè woar ummer geklèjd

i puhrper en i fiehn liehne

en dèè hólj jiëhderen daahg sjitterende fiëste.

20 En enen erme mahn, dèè Laahzarus hoosj,

haw zich biej de poahrt van dem nèèrgelag.

Hèè zoot óhnger de zjwèèhre

21 en hèè hej gèèr zienen hóhnger gesjtild

mit wat van den dùsj van de riehke veel.

Mê niks doavahnne:

De huenj keehmen aa zien zjwèèhre lekke.

22 En noew góng ‘t zoëh,

dat den erme mahn sjtórf

en dat hèè doër de èhngele

woërt eweggedraahge

noa de sjoët van Abraham.

En oohch de riehke sjtórf

en woërt begraahve.

23 En in de óhngerwelt sjloog dèè

ónger sjrikkelike pîen zien oohgen op

en zoog wiehd eweg

Abraham mit Laahzarus tèènge zien hart aah.

 24 Doew begós hèè te ropen en zag:

Vader Abraham, óntfermp uch uëver mich

en sjikt Laahzarus,

dat dèè den top van ziene vihnger

in ’t waahter deuhp en mich de tóng verfrisj,

want ich wèèr gekwèèld

in diej vlammen hiehje.

25 Mê Abraham zag: Kèhndj, vergèèt neet,

dats doehw ’t good hùbs gad in die lèèhve

en Laahzarus zoë sjlech.

En noehw wurt hèèh hiehj getruës

en liejts doehw pîen.

26 En dat is nog neet ahlle:

Tùsjen ós en uch gaahp

ene groëten aahfgróhndj,

zoëdat diejgenige,

diej van hiehj noa uch zowwe wille goahn,

dat neet zowwe kènne

en men oohch neet van doa noa ós

kènt uëhverkóhmme.

27 Doew zag hèèh:

Da vroag ich uch, vaahder, dat ger hèùm

noa ’t hoehs va mie vaahder sjik,

28 want ich hùb vîef brèùsj;

dat hèè hun geet waahrsjueje,

doamit oohch ziehj

neet op dees plaatsj terechkóhmme,

woë ze gekwèèld zulle wèèhre.

29 En Abraham zag:

Ze hùbbe Moëzes en de profiëte.

Doa mótte ze hèèr loehstere.

30 Doew zag hèèh: Neeh, vader Abraham,

mê es iëmes van de doë noa hun hèèhr geeht,

da zulle ze zich bekiëre.

31 Mê Abrahan zag tèèngen hèùm:

Es ze noa Moëzes

en de profiëte neet loehstere,

da zulle ze zich oohch neet loaten uëvertûege,

es iëmes van de doë opsjteeht.